Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Knopper en Van Stiphout Advocaten:

1. Opdracht

1.1 – De verstrekte opdracht wordt vervuld door de advocaat die aan de ommezijde staat vermeld. Deze is gerechtigd om een andere advocaat mede of in zijn plaats met de opdracht te belasten. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. De advocaat zal de opdracht aanvangen nadat de eerste declaratie ter zake van een in rekening gebracht voorschot c.q. een in rekening gebrachte eigen bijdrage en kosten zal zijn voldaan.

2. Gefinancierde rechtsbijstand / uurtarief

2.1 – Mocht de cliënt niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand dan zal door de behandelend advocaat in deze zaak een nader overeen te komen uurtarief aan cliënt in rekening worden gebracht, exclusief BTW en 6% kantoorkosten, alsmede de met BTW belaste en onbelaste verschotten.

3. Betalingen

3.1 – Betalingen dienen, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd van 10 % per jaar.

3.2 – Cliënt dient tijdig, te weten binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn eventuele bezwaren tegen de inhoud van de factuur schriftelijk aan Knopper en Van Stiphout Advocaten kenbaar te maken, bij gebreke waarvan zijn eventuele aanspraken komen te vervallen. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

3.3 – Knopper en Van Stiphout Advocaten heeft het recht om ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen Knopper en Van Stiphout Advocaten of de aan haar verbonden Stichting Derdengelden aan cliënt verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.

4. Betalingsregelingen

4.1 – Een overeengekomen betalingsregeling eindigt wanneer de opdracht eenzijdig door de advocaat of de cliënt beëindigd wordt. Het totaal van openstaande declaraties is dan onmiddellijk opeisbaar. Nog niet in rekening gebrachte werkzaamheden en kosten zullen in rekening worden gebracht en deze zijn na een termijn van veertien dagen opeisbaar.

5. Inschakelen hulppersonen/derden

5.1 – Elke aan de advocaat gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen/derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De advocaat is niet aansprakelijk voor de keuze van deze hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen daarvan behoudens opzet of grove schuld van de advocaat.

6. Opschorten en neerleggen van de opdracht

6.1 – Wanneer de cliënt ondanks een aanmaning nalaat een openstaande declaratie c.q. declaraties te voldoen, dan is de advocaat gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. De advocaat is voorts gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien aan een herhaald verzoek tot betaling geen gevolg is gegeven.

7. Aansprakelijkheid

7.1 – De aansprakelijkheid voor schade die voort komt uit of verband houdt met de uitvoering van deze opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het bedrag van de eigen risico onder die verzekering. Indien en voor zover voornoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot een maximum bedrag van € 10.000,00. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, die met instemming van de cliënt ten behoeve van de opdracht zijn ingeschakeld.

7.2 – Zodra de cliënt een mogelijke grond voor aansprakelijkheid van Knopper en Van Stiphout Advocaten heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is hij gehouden om onverwijld in ieder geval binnen één maand, gestaafd met bescheiden en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Knopper en Van Stiphout Advocaten, schriftelijk aan Knopper en Van Stiphout Advocaten mede te delen op straffe waarvan verval van recht. Iedere aanspraak jegens Knopper en Van Stiphout Advocaten vervalt na twee jaar nadat de mededeling door cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Knopper en Van Stiphout Advocaten is niet aansprakelijk jegens cliënt, zolang deze zijn verplichtingen jegens Knopper en Van Stiphout Advocaten niet is nagekomen. Het recht van cliënt om de overeenkomst met Knopper en Van Stiphout Advocaten te ontbinden is in een dergelijk geval uitgesloten.

7.3 – Knopper en Van Stiphout Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Knopper en Van Stiphout Advocaten gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of uit andere hoofden, zoals onrechtmatige daad. Anderen dan cliënt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen recht ontlenen. Cliënt vrijwaart Knopper en Van Stiphout advocaten van alle mogelijke aanspraken van derden.

8. Archivering

8.1 – Nadat de opdracht is beëindigd worden ontvangen stukken en gerechtelijke uitspraken aan de cliënt ter hand gesteld. De overige stukken worden gedurende vijf jaar bewaard. Daarna heeft het kantoor het recht het dossier te vernietigen.

9. Geschillen

9.1 – Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en Knopper en Van Stiphout Advocaten en op alle werkzaamheden van Knopper en Van Stiphout Advocaten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 – Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, ook op te vragen bij de secretaris van de commissie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere cliënten worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op de cliënt betreft en de cliënt het openstaande bedrag niet tijdig onder de geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. De particuliere cliënten hebben het recht om alsnog voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen binnen zes weken nadat Knopper en Van Stiphout Advocaten zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen. Geschillen met zakelijke cliënten worden uitsluitend beslecht door middel van arbitrage.

9.3 – In de gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd.