Klachtenregeling

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Knopper en Van Stiphout beoogt kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u wordt bijgestaan. Bijvoorbeeld: u bent van mening dat uw advocaat slecht bereikbaar is, u vindt dat uw zaak niet voortvarend genoeg wordt behandeld of u heeft onvoldoende inzicht in hetgeen de advocaat voor u doet. Kortom: u bent niet tevreden en wenst verbetering.

Er wordt van uitgegaan dat u de redenen van uw ontevredenheid in de eerste plaats duidelijk maakt aan de advocaat die uw zaak behandelt. Hij zal met u afspraken maken over verbetering van de situatie. Mocht dit desondanks niet tot verbetering leiden, dan kunt u een beroep doen op de kwaliteitscoördinator van Knopper en Van Stiphout Advocaten, mr J.J.T. van Stiphout of -voor de zaken die hij zelf als advocaat van Knopper en Van Stiphout in behandeling heeft mr R.A. Knopper.

Omdat Knopper en Van Stiphout ook in haar klachtenafhandeling laagdrempeligheid nastreeft, is het indienen van uw klacht niet aan verdere voorwaarden gebonden. Wel ontvangen wij uw klacht bij voorkeur schriftelijk, met vermelding van de volgende gegevens:

  • Wie is de behandelend advocaat en welk dossier(nummer) betreft het?
  • Waarom bent u niet tevreden?
  • Wat heeft de behandelend advocaat met u afgesproken om de situatie te verbeteren?
  • Op welk adres en telefoonnummer bent u bereikbaar voor de afhandeling van uw klacht?

Zodra Knopper en Van Stiphout van uw klacht kennis neemt, neemt de kwaliteitscoördinator binnen 2 werkdagen contact op om de verdere afhandeling daarvan met u te bespreken. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek zijn met de kwaliteitscoördinator, al dan niet in het bijzijn van de behandelend advocaat. Steeds zal er naar gestreefd worden uw klacht binnen maximaal 2 weken en naar uw tevredenheid op te lossen.

Mocht dit voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden dan verwijzen wij u door naar de Geschillencommissie Advocatuur, waarbij alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, ook op te vragen bij de secretaris van de commissie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere cliënten worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op de cliënt betreft en de cliënt het openstaande bedrag niet tijdig onder de geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. De particuliere cliënten hebben het recht om alsnog voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen binnen zes weken nadat Knopper en Van Stiphout Advocaten zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen. Geschillen met zakelijke cliënten worden uitsluitend beslecht door middel van arbitrage.